Oppilaskunta

Perusopetuslaissa (47 a § 2013/1267) todetaan, että koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaskunnan toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Oppilaskunta voi olla useamman koulun tai yhteinen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (30.12.2013) tähdentää, että perusopetuksen tulee ”edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.” Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Oppilaskunnan tehtävänä on luoda oppilaille mahdollisuudet keskusteluun, vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen koulun yhteisistä asioista sekä vahvistaa koulun ja luokkien yhteisöllistä toimintakulttuuria. Oppilaskunta on vastuussa toiminnastaan koulun rehtorille.

Oppilaskunnan tehtävien hoitamisesta käytännössä vastaa vaaleilla valittava oppilaskunnan hallitus. Toimikausi on lukuvuoden mittainen. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajia vuosiluokilta 5–9. Luokka-asteilla 1–4 toimii myös oma oppilaskuntansa pienimuotoisempana.

Tukioppilastoiminta

Limingan kunnan kouluissa toimii tukioppilaita, joiden tehtävänä on osaltaan tukea oppilastovereita, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda turvallista ja avointa ilmapiiriä. Tukioppilaamme ovat perinteisesti olleet mukana vastaanottamassa kouluumme uudet 7.-luokkalaiset. Lisäksi he järjestävät erilaisia tapahtumia ja projekteja lukuvuoden aikana.

Tukioppilastoimintaan voivat hakea kaikki halukkaat 7. ja 8. luokkien oppilaat kevätlukukauden alussa. Tukioppilaat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Tukioppilaille järjestetään kevään aikana MLL:n tukioppilaskoulutus, johon liittyy myös yökoulu.

Kummitoiminta

Erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen ehkäisevät kiusaamista ja syrjintää. Kummiluokka- ja tukioppilastoiminnan avulla pyrimme luomaan kouluumme myönteisen, turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä olla.

Kummitoiminta on hyvin monimuotoista ja monenlaisella aikataululla tapahtuvaa.

Vihreä lippu

Vihreä lippu -ympäristöohjelma on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelma.

Ohjelman periaatteet ovat

  • ympäristökuormituksen vähentäminen
  • kestävän kehityksen integrointi opetukseen ja toimintakulttuuriin
  • lasten ja nuorten osallisuus
  • yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus

Ohjelma perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Osallistuja valitsee vuosittain yhden kuudesta teemasta, joita ovat vesi, energia, jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Yhteisö suunnittelee yhdessä projektin, jonka aikana teemaan liittyen vähennetään ympäristökuormitusta, opiskellaan teemaan liittyviä asioita ja tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koska jokainen osallistuva yhteisö määrittelee itse tavoitteensa ja toimintamuotonsa, ohjelma sopii yhtä hyvin ympäristökasvatuksen konkareille kuin vasta-alkajillekin.