Kodin ja koulun yhteistyö

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyöllä tuetaan  lapsen ja nuoren oppimista, kasvua ja hyvinvointia. Koulu puolestaa tukee  kotien kasvatustehtävää.

Kodin ja koulun yhteistyömuodot ovat moninaisia:

  • Huoltajan, oppilaan ja opettajan välillä käytäviä oppimisen ja kasvun keskusteluja kerran lukuvuodessa.
  • Ensimmäisen ja seitsemännen luokan oppilaiden huoltajat kutsutaan Lapset puheeksi -keskusteluun, joka käydään huoltajan, oppilaan ja opettajan kesken.
  • Koko koulun vanhempainiltoja, joissa tiedotetaan yhteisistä asioista.
  • Oman luokan vanhempien  ja huoltajien yhteisiä tapaamisia opettajan johdolla.
  • Infotilaisuuksia, kuten valinnaisaineinfot, kielivalintainfot jne.
  • Tapahtuma- ja harrastetilaisuuksia.
  • Oppilashuollollisia neuvotteluja ja tapaamisia.

Jokapäiväistä yhteistyötä kotien kanssa tehdään Wilma-viestinnän kautta. Koululta tiedotetaan ajankohtaisista asioista kaikille huoltajille. Opettajat antavat  Wilma-merkinnöillä palautetta oppilaille ja huoltajille tuntityöskentelystä ja käyttäytymisestä sekä tiedottavat koti- ja arviointitehtävistä. Huoltajat tiedottavat opettajalle oppilasta koskevista asioista, kuten poissaoloista.

Huoltajien ja oppilaiden on hyvä muistaa, että opettaja tiedottaa päivän aikana ison oppilasjoukon asioista lukuisille huoltajille. Jotta koulutyö sujuun jouhevasti opetusryhmissä, on tärkeää, että oppilaita kasvatetaan yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen, ahkeruuteen ja koulutehtävistä huolehtimiseen. Siksi Wilma-merkinnät ovat voittopuolisesti hoksautuksia näistä asioista. Myönteistä palautetta pyritään myös antamaan.

Huoltajat voivat osallistua koulun toimintaan hakeutumalla koulun vanhempaintoimikuntaan. Aktiivisia huoltajia kaivataan toimikuntiin. Vanhempaintoimikunnassa voi edistää kodin ja koulun yhteistyötä ja olla mukana kehittämässä koulun toimintakulttuuria ja  opetusta.Vanhempainyhdistysten esittelyt ja jäsenet löytyvät koulujen sivuilta.

Vanhemmilla on myös kunnan tason toimielin, Limingan vanhemmat ry, johon koulujen vanhempaintoimikunnat kuuluvat.