Rakentamisen luvat

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun löydät Lupapiste-asiointipalvelusta.  Lupapisteeseen rekisteröitymällä ja tunnistautumalla voit hoitaa kaikki rakennuslupiin liittyvät asiat neuvonnasta lähtien.

Rakennuslupapalvelut

Rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen, olemassa olevan rakennuksen tai rakennelman muuttamiseen, purkamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen tai muuhun muutokseen, jolla voi olla vaikutusta käyttäjien terveellisyyteen tai turvallisuuteen, tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen lupa.Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti tai sähköisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poikkeamislupa

Kunta tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy.Poikkeamislupaa haetaan kirjallisella hakemuksella kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suunnittelutarveratkaisu

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille pois lukien esim. olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen rakentaminen. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.
Kunta selvittää, onko rakennuspaikka suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.
Suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvonnasta.

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon.
Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.