Perusopetus

Perusopetus

Perusopetus on maksutonta, yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu 7−16-vuotiaille, ja sen suorittaminen peruskoulussa kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen suorittaminen antaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Erityisin perustein peruskoulu on mahdollista aloittaa vuotta aiemmin tai myöhemmin.
Peruskoulussa opetusryhmät muodostetaan yleensä vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetuksesta vastaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia oppiaineita. Vuosiluokilla 7−9 eri oppiaineita opettavat kuhunkin oppiaineeseen tai oppiaineryhmään erikoistuneet aineenopettajat.
Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja -asetus. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa, jota täydentävät Limingan kunnan paikalliset linjaukset. 
Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Limingassa tavoitteena on järjestää perusopetus siten, että jokainen peruskoululainen voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opiskelun sujumisen lisäksi oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus ovat keskiössä. Jotta onnistumme tässä tehtävässä, kodin ja koulun yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Limingan kunnassa on kolme peruskoulua; Tupoksen kylällä sijaitseva Tupoksen koulu, Limingan kuntakeskuksessa sijaitsevat Liminganlahden koulu ja Ojanperän koulu. Tupoksen ja Liminganlahden kouluissa on oppilaita vuosiluokilla 1−9 ja Ojanperän koulussa vuosiluokille 1−4. Ojanperän koulun oppilaat siirtyvät 4. vuosiluokan jälkeen Liminganlahden kouluun 5. luokalle. Kaksikielisen opetuksen edetessä Ojanperän alakoulussa kaksikielisen opetuksen vuosiluokat 5 ja 6 jatkavat Ojanperän koulussa eivätkä siirry Liminganlahden kouluun.
Kunnassa on kaksi oppilaaksiottoaluetta; Liminganlahti ja Tupos. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu. Lähikoulu ei aina ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi hakeutua myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen koulun rehtorille.
Oman lähikoulun vaihtoehtona Limingan oppilaat voivat hakeutua 1. luokalta alkaen englanninkieliselle luokalle ja 7. luokalta lähtien matematiikkapainotteiseen opetukseen tai englanninkieliseen kielirikasteiseen opetukseen.
Limingan kunnassa ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Oppilaat sijoitetaan asuinpaikkansa perusteella kouluihin. Liminganlahden alueella kunnan rehtoritiimi työstää ekaluokkalaisten sijoittumisen Ojanperän ja Liminganlahden kouluihin huoltajia kuullen. Oppilaiden sijoittelussa tavoitteena on perustaa opetusryhmät niin, että oppilasmäärät ryhmissä ovat suunnilleen samat Liminganlahden ja Ojanperän koulussa.
 
Päätökset koulupaikoista valmistuvat helmikuun aikana. Ekaluokalle-oppaasta löytyy tietoa koulun aloittamisesta ja opiskelusta ensimmäisellä luokalla. Eskareiden vanhemmille järjestetään tammi-helmikuussa tiedotusilta koulun aloittamisesta. Huoltajille ilmoitetaan päätös Wilman kautta. Esiopetuksessa luodot huoltajien Wilma-tunnukset toimivat myös perusopetuksessa. Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa.
Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun toimittamalla hakemuksen kyseisen koulun rehtorille. Limingan kunta ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta tällaisessa tapauksessa. Koulupaikkahakemus löytyy lomakkeista. 
Muulle kuin ensimmäiselle luokalle hakeutuvan tai kesken lukuvuotta Liminkaan muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oman oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tarvittaessa.Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tarvittaessa.

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä maahan- ja paluumuuttajille ja adoptiolapsille jotka tarvitsevat tukea kielelliseen kehitykseen.Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä järjestetään tarvittaessa.