Koulunkäynnin tuki

Oppilashuolto

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita. Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuetaan oppilaan oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltotoimintaa ovat esimerkiksi tukitoimien suunnittelu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin edistämiseksi, koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa. Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Tämän lisäksi oppilaalla on oikeus saada yksilökohtaista oppilashuoltoa, joka pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialainen yhteistyö on toiminnassa keskeistä.

Limingan kunnassa toimii monialainen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointityöryhmä (LNP), jonka tehtäviin kuuluu myös toimia oppilashuollon ohjausryhmänä. Koulun sisällä toimii erilaisia oppilashuolto- ja asiantuntijaryhmiä. Oppilashuollon toimintamalli liitteessä oikeassa reunassa.

Pedagoginen ohjausryhmä

Pedagogisen ohjausryhmän tehtäviin kuuluu opettajien ohjaus, opetusjärjestelyjen miettiminen, luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitukset sekä pedagogisten asiakirjojen käsittely. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Pedagogiseen ohjausryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja erityisopettaja. Kerran kuukaudessa myös koulupsykologi ja sosiaalityöntekijä ovat saatavissa paikalle.

Lisätietoa oppilashuollosta löytyy Limingan kunnan opetussuunnitelmasta, perusopetuslaista ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaista.

Oppilashuollon henkilöstö

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleisiin koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulukuraattorin tehtävänä on

  • selvittää, auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä ongelmatilanteissa
  • tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa
  • tukea koulun ja vanhempien kasvatustyötä
  • antaa tietoa erilaisista palveluista, mm. sosiaali-, mielenterveys- ja vapaa-ajan palveluista ja ohjata tarpeen mukaan eri palveluiden piiriin

Keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia. Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin (puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta) tai yhteydenottopyynnön voi esittää opettajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilas itse voi tulla varaamaan ajan käymällä välitunnin aikana kuraattorin luona tai sopia ajan muita em. väyliä myöten.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen oppilaan kuin myös koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmiin ja on opettajien sekä vanhempien konsultoitavissa. Yksittäisten oppilaiden asioissa koulupsykologi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koulupsykologi voi selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia.

Oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lapsen/nuoren kokonaisvaltaisen, erityisesti psyykkisen kehityksen tukeminen sekä tarvittaessa kuntoutus- ja hoidon tarpeen arviointi. Koulupsykologin luokse voi hakeutua esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, mielialakysymyksiin, väsymykseen ja pelkoihin liittyvissä asioissa.

Koulupsyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja)

Koulupsyykkari auttaa ja tukee oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa, sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa. Koulupsyykkarin työn keskeisimpiä asioita ovat lasten ja nuorten henkisen puolen tukeminen ja huoliin vastaaminen. Koulupsyykkari työskentelee kouluilla ja luokissa, jonka johdosta lapsi tai nuori voi tulla koulupsyykkarin luo matalalla kynnyksellä ilman erillistä ajanvarausta. Työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy. Ohjautumisen kaavio oikealla liitteissä.

Psyykkarin luo hakeudutaan tuen tarpeen arvioon seuraavista syistä:

  • Arkea haittaava ahdistus
  • Mielialaoireilu (masennus, itsetuhoisuus)
  • Neuropsykiatriset haasteet
  • Elämän kriisit
  • Käytöshäiriöiden arviointi

Terveyskeskuspsykologit

Terveyskeskuspsykologien tehtävänä on vastata erityisesti lasten ja nuorten pitempikestoisen psyykkisen tuen ja hoidon tarpeeseen. Terveyskeskuspsykologit työskentelevät Limingan kunnan mielenterveysyksikössä. Lasten, nuorten ja perheiden käynneillä pyritään kokonaisvaltaiseen tuen tarpeen arviointiin yhteistyössä kunnan muiden lasten, nuorten ja perheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa. Terveyskeskuspsykologit tekevät työssään jatkohoito- sekä kuntoutustarvearvioita. Yhteydenottopuhelussa psykologi arvioi käynnin tarpeellisuuden ja tarvittaessa antaa puhelinohjausta ja/tai ohjaa muille tahoille. Puhelussa arvioidaan asiakkaan kanssa myös hoidon kiireellisyyttä.

Kouluterveydenhuolto

Kouluilla lääkäri ja terveydenhoitaja tekevät pääasiassa määräaikaistarkastuksia. Kaikki sairaanhoito tapahtuu terveyskeskuksessa normaalin ajanvarauksen kautta, lukuunottamatta pitkäaikaissairauksia sekä mielenterveysongelmia tai muita koulun kanssa yhteistyössä hoidettavia sairauksia. Reseptien uusinta tapahtuu terveysasemalla.

Jos yläkoulun oppilaat jättävät käyttämättä heille varatun lääkärintarkastusajan, uusi aika annetaan terveyskeskuksesta normaalin ajanvarauksen kautta. Terveydenhoitajilla on puhelin- ja päivystystunti päivittäin klo 12–13, jolloin oppilas voi tulla vastaanotolle, jos ilmaantuu selvitettävä huolenaihe. Ajanvaraus on suositeltavaa ruuhkien välttämiseksi. Tapaturmat ja muut päivystyspotilaat hoidetaan terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitajalla ei ole särkylääkkeitä tai muita lääkkeitä vastaanotollaan. Koulupäivän aikana tarvittava lääkitys tuodaan kotoa. Jos oppilas tarvitsee päivän aikana lääkitystä (muu kuin tarvittaessa otettava särkylääke), on koulun hyvä tietää asiasta. Vastuu lääkityksestä on aina huoltajalla. Kouluterveydenhoitaja ei kirjoita vapautuksia liikuntatunneille.

Poissaolot

Oppivelvollisen on osallistuttava opetukseen saavuttaakseen perusopetuksen oppimäärän (POL 26 §). Opetuksen järjestäjän eli koulun tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajille. Huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Kaikkien poissaolojen syyt on selvitettävä. Ilmoitus koululle sairaudesta tai muusta äkillisestä syystä johtuvasta poissaolosta tulee antaa mahdollisimman pian joko puhelimitse tai Wilmaan. Luvattomasti ja aiheettomasti poissaolo ennalta määrätystä kokeesta aiheuttaa kokeen hylkäämisen eikä kokeen uusintamahdollisuutta myönnetä. Tilapäisen poissaololuvan voi myöntää perustellusta syystä 1–3 päiväksi luokanvalvoja tai -opettaja, yli kolmen päivän poissaololuvan myöntää rehtori tai apulaisrehtori.

Poissaolon portaat ja toimintaohjeet runsaisiin poissaoloihin lukukauden aikana löytyvät liitteeltä sivuston oikeasta reunasta.