Opetussuunnitelma

Koko perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2014 hyväksyttyjä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, jota täydentävät Limingan paikalliset opetussuunnitelmalinjaukset.

Opetussuunnitelma on laadittu sähköiselle ePerusteet-alustalle. Opetussuunnitelma jakaantuu yleiseen osaan ja oppiainekohtaiseen osaan. Oppiainekohtainen osuus jakautuu vuosiluokkakokonaisuuksiin 1.–2., 3.–6. ja 7.–9., joista  löytyvät kunkin vuosiluokan eri oppiaineet sekä niihin liittyvät tavoitteet ja oppisisällöt.

Opetussuunnitelman yleinen osa jakaantuu kahteen osaan: Opetuksen järjestäminen ja Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat. Ensimmäisestä osasta löytyvät muun muassa opetussuunnitelman arvoperusta ja paikallinen tuntijako. Opetuksen toteuttamisen lähtökohdissa kuvataan muun muassa arviointia, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa.

Opetussuunnitelman liitteitä ovat kuntakohtaisesti laaditut opiskeluhuoltosuunnitelma, koulukuljetusopas ja kieliohjelma. Liitteisiin kuuluu myös koulukohtaisia suunnitelmia, joita ovat muun muassa kriisisuunnitelma, pelastussuunnitelma, koulukohtainen oppilashuollon toimintasuunnitelma ja vuosiluokkien 7.–9. oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma.

Opetussuunnitelma perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Tuntijakoa, kuten muutakin opetussuunnitelmaa, päivitetään tarvittaessa. Viimeisin päivitys Limingan paikalliseen tuntijakoon tehtiin vuonna 2019, jolloin valtioneuvoston asetuksella lisättiin tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti A1-kieltä sekä ensimmäiselle että toiselle vuosiluokalle.