Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on päättötutkinto, joka suoritetaan osallistumalla Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) järjestämiin kokeisiin. Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien opintojen pohjalta. Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta ja kokelaan haluama määrä ylimääräisiä kokeita.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kokeet voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa ne enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle (esim. kevät – syksy – kevät).

Syksyn ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen on toukokuussa, ja kevään ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen on marraskuussa. Ennen ilmoittautumista järjestetään tutkintokertaan osallistuville pakolliset yo-infot, joissa jaetaan käytännön toimintaohjeet. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilma-lomakkeella. Ilmoittautumislomake tulostetaan ja tiedot käydään vielä läpi opinto-ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen tehdään määräaikaan mennessä, se on sitova ja velvoittaa maksamaan tutkintomaksut. Päivälukion ulkopuolelta Limingan lukion järjestämiin yo-kokeisiin osallistuva opiskelija tekee ilmoittautumisen sähköpostitse lukion kansliaan. 

Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta ja kokelaan haluama määrä ylimääräisiä kokeita.

Opiskelija tekee opinto-ohjaajan kanssa yo-suunnitelman, jossa näkyvät ylioppilastutkintoaineet ja ylioppilastutkinnon alustava aikataulu.

Ylioppilastutkintoon osallistumisoikeus on opiskelijalla, joka on suorittanut kaikki pakolliset opinnot ennen kirjallisten kokeiden alkamista siinä oppiaineessa, jonka kokeisiin hän ilmoittautuu. Lisäksi hänen opintonsa ovat edenneet niin, että hän saa ylioppilastutkinnon valmiiksi kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Opiskelija, joka on suorittanut lukion oppimäärään kuuluvat opinnot ja neljä pakollista ylioppilastutkintoon kuuluvaa koetta hyväksytysti, on oikeutettu saamaan lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Lukion oppimäärän on tultava suoritetuksi sinä keväänä tai syksynä, kun yo-tutkinnon viimeinen pakollinen koe on suoritettu.

Reaaliaineiden kokeeseen opiskelija voi osallistua, kun aineen pakolliset opinnot on suoritettu. Opiskelija voi osallistua reaaliaineen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia opintoja opiskeltuaan kaksi kurssia (neljä opintopistettä) oppiaineen opintoja. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia (kuusi opintopistettä) oppiaineen opintoja. 

Kokelas voi ilmoittautua suorittamaan koetta ennen kuin hän on saavuttanut osallistumisoikeuden, jos on odotettavissa, että hän saavuttaa oikeuden ennen koetta. Lukio ilmoittaa kokelaalle, mihin päivämäärään mennessä puuttuvien opintojen tulee olla suoritettuna. Kokelaan tulee saavuttaa osallistumisoikeus viimeistään ennen koepäivää.

Reaaliaineiden kokeet on jaettu kahdelle päivälle ja opiskelija voi osallistua kumpaankin koepäivään. 

Ylioppilastutkintoon osallistuminen on maksullista. Ylioppilastutkintolautakunta perii jokaiselta tutkintokerralta tutkintomaksun (perusmaksu 14 euroa) ja jokaisesta kokeesta koekohtaisen maksun (28 euroa). Yo-koemaksut maksetaan kokelaan viralliseen kotiosoitteeseen lähetettävällä laskulla.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa.

Opiskelijat ottavat yhteyttä lukion erityisopettajaan, joka tekee yhdessä opiskelijan kanssa hakemuksen.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeet

Keväästä 2022 alkaen vaaditaan ylioppilastutkinnon valmiiksi saamiseen viisi koetta. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkinnossa. Kokelas, joka suorittaa osan kokeista syksyllä 2021 (tai keväällä 2021 ja syksyllä 2021) ja loput keväällä 2022, suorittaa tutkinnon nykyisen mallin mukaan. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen vaaditaan jatkossakin kaikilta kokelailta, ja muut vaadittavat neljä koetta tulee valita seuraavista ryhmistä:

  1. vieras kieli
  2. toinen kotimainen kieli
  3. matematiikka
  4. reaali.

Vähintään yhden kokeen tulee jatkossakin olla pitkän oppimäärän koe. Kokelas valitsee kokeita vähintään kolmesta eri ryhmästä.

Lisätietoa:
https://www.ylioppilastutkinto.fi