Käy sinäkin vastaamassa Limingan kunnan ym­pä­ris­töoh­jel­man kuntalaiskyselyyn

Li­min­gan kun­ta te­kee ym­pä­ris­töoh­jel­maa, jo­ta tä­mä ky­se­ly kos­kee. Ym­pä­ris­töoh­jel­ma tu­kee kun­tast­ra­te­gian ta­voit­tei­siin pää­syä, kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä ja kun­nan ym­pä­ris­tön ke­hi­tys­tä kes­tä­väl­lä ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä ta­val­la. Li­min­gan kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ja aja­tuk­sia ha­lu­taan kuul­la ym­pä­ris­töoh­jel­man teos­sa ja tär­kei­den pa­ran­nus­koh­tei­den mää­rit­te­le­mi­ses­sä se­kä ot­taa mu­kaan yh­tei­siin asioi­hin vai­kut­ta­mi­ses­sa. Ky­se­lys­sä on muu­ta­mia eri osioi­ta ja jo­kai­sen osion jäl­keen on mah­dol­lis­ta li­sä­tä omia kom­ment­te­ja ja mie­li­pi­tei­tä, mi­kä Li­min­gas­sa toi­mii hy­vin ja mi­tä/mi­ten voi­si jo­ta­kin pa­ran­taa. Suu­rin osa ky­sy­myk­sis­tä on mo­ni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siä. Lo­pus­sa on myös mah­dol­lis­ta li­sä­tä mui­ta mah­dol­li­sia aja­tuk­sia ja ideoi­ta Li­min­gan ym­pä­ris­töön liit­tyen.

Pääset vastaamaan kyselyyn täältä.