Avoimen varhaiskasvatuksen kerho ja perhekerho

Kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot

Kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja, joiden sisältö koostuu erilaisesta suunnitelmallisesti ohjatusta leikkitoiminnasta. Kerhot kokoontuvat Tupoksessa Vanamon päiväkodilla ja kirkonkylällä Linnukan päiväkodilla. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja on tarjolla kahdelle eri ikäryhmälle: Tenavat on suunnattu 2–5-vuotiaille ja Viikarit on liikunta- ja luontokerho 4–5-vuotiaille.

Kerhoa on kaksi kertaa viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja Anne Laukkanen ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Hannele Lämsä.

Leik­ki­toi­min­nan si­säl­tö:

  • Mu­siik­ki ja lii­kun­ta (ul­ko- ja si­sä­lii­kun­ta)
  • Ku­vaa­ma­tai­to ja kä­den­tai­dot
  • Ym­pä­ris­tö- ja luon­to­kas­va­tus
  • Yh­des­säo­lo ja va­paa leik­ki

Leik­ki­toi­min­nan ker­ho­mak­su on 20 €/kk/per­he. Mak­su on ker­ho­koh­tai­nen.

Tenavat-kerho kokoontuu Vanamon päiväkodilla tiistaisin ja torstaisin ko 9-12, ja Linnukan päiväkodilla keskiviikkoisin sekä perjantaisin klo 9-12. Viikarit-kerho järjestetään Vanamon päiväkodilla tiistaisin ja torstaisin klo 12.45-15.45, ja Linnukan päiväkodilla maanantaisin klo 12-15 sekä keskiviikkoisiin klo 12.45-15.45.

Perhekerhot

Per­he­ker­hot ovat al­le kou­lui­käis­ten las­ten ja van­hem­pien yh­teis­tä toi­min­taa, jos­sa mukana on var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja An­ne Lauk­ka­nen tai var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­ja Han­ne­le Läm­sä. Per­he­ker­hot ovat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia eikä nii­hin tar­vit­se erik­seen ha­kea. Toi­min­taa suun­ni­tel­laan yh­des­sä asiak­kai­den kans­sa. Perhekerhoissa on mahdollista käsitellä erilaisia ajankohtaisia teemoja toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Perhekerho kokoontuu sekä Linnukan että Vanamon päiväkodilla maanantaisin klo 9-11.