Megafoni kädessä.

Korona-altistuminen Vesikarin esiopetusyksikössä

Vesikarin esiopetusyksikössä, Vekarakulmassa, Tupoksessa, on il­men­nyt ko­ro­natartunta ku­lu­valla vii­kol­la. Jäl­ji­tys on teh­ty ja al­tis­tu­nei­siin sekä heidän perheisiinsä ollaan yh­tey­des­sä ter­veys­vi­ra­no­mais­ten toi­mes­ta tänään torstaina tai viimeistään huomenna perjantaina, ker­too joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi.

– Altistuskaranteeniin on määrätty osa esiopetusyksiköstä 20.8. saakka. Ka­ran­tee­nil­la py­ri­tään eh­käi­se­mään ko­ro­nan le­viä­mis­tä.

Al­tis­tu­nei­den per­heen­jä­se­net voi­vat käy­dä nor­maa­lis­ti päi­vä­hoi­dos­sa, kou­lus­sa ja töis­sä.

– Huo­leh­ti­kaa kä­si­hy­gie­nias­ta, muis­ta­kaa mas­ki­suo­si­tus ja tur­va­vä­lit. Tark­kail­kaa oi­rei­ta ja ha­keu­tu­kaa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tei­hin ko­ti­kun­nas­san­ne, Sa­ra­jär­vi muis­tut­taa.