Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Li­min­gas­sa 10.5.2021 al­kaen

Li­min­gan kun­nan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä kä­sit­te­li torstaina 6.5.2021 ilta­päi­väl­lä pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa ko­ro­na­ti­lan­net­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män 4.5.2021 an­ta­mien oh­jeis­tus­ten poh­jal­ta.

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la ja tilanne Limingassa viime viikkojen aikana todetuista tartunnoista huolimatta rauhallinen. Alueel­lis­ten oh­jeis­tus­ten poh­jal­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia voi­daan näin ol­len höl­len­tää kym­me­nestä henkilöstä kahteenkymmeneen. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 10.5.2021 al­kaen kahden viikon ajan.

 

Ylei­sö­ti­lai­suu­det

– Si­sä- ja ul­ko­ti­lois­sa ta­pah­tu­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rä ra­ja­taan kahteenkymmeneen hen­ki­löön.

Jul­ki­set ti­lat

– Kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat avataan, huomioiden viranomaisten ohjeet ja rajoitukset.

– Ulko- ja sisäliikuntatilat avataan, enimmäismäärä 20 henkeä.

– Las­ten ja al­le 18-vuo­tiai­den nuor­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta jat­kuu la­ji­liit­to­jen oh­jei­den mu­kai­ses­ti hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia nou­dat­taen.

– Ot­te­lu­ta­pah­tu­mat suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän il­man ylei­söä.

– Li­min­gan seu­dun mu­siik­kio­pis­tos­sa ope­tus jat­kuu nor­maa­lis­ti.

– La­keu­den kan­sa­lai­so­pis­tos­sa ope­tus jat­kuu ko­ro­naan liit­ty­viä hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia noudattaen.

– Nuo­ri­so­ta­lot ava­taan. Nuo­ri­so­ta­loil­la nou­da­te­taan ko­ro­naan liit­ty­viä hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia. Mas­ki­suo­si­tus kos­kee 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä.

Li­min­gan kir­jas­ton au­kio­lo

Li­min­gan pää­kir­jas­to on au­ki ny­kyi­sin au­kio­loa­join, myös pa­lau­tus­luuk­ku on käy­tös­sä. Oma­toi­mi­kir­jas­to on jälleen käy­tös­sä (8.5.alkaen). Leh­ti­sa­li avataan rajoitetuin asiakaspaikoin.

Asiak­kail­ta toi­vo­taan ly­hyi­tä (al­le 15 min.) kir­jas­to­käyn­te­jä ja mas­kin käyt­töä edel­ly­te­tään yli 12-vuo­tiail­ta asiak­kail­ta. Kan­gas­mas­kien ja­ko jat­kuu kir­jas­tol­la.

Vält­tä­mä­tön asioin­ti asia­kas­tie­to­ko­neel­la (al­le 15 min.) on mah­dol­lis­ta.

Suo­sit­te­lem­me edelleen va­raa­mi­seen, ai­neis­ton uu­si­mi­seen, mak­su­jen mak­sa­mi­seen ja esim. leh­tien lu­ke­mi­seen Ou­ti-kir­jas­to­jen verk­ko­pal­ve­lua https://ou­ti.fin­na.fi/ Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta tar­joaa kir­jas­ton verk­ko­käyt­töön ja mui­hin asioi­hin liit­tyen neu­von­taa: kir­jas­to@li­min­ka.fi ja p. 050 318 2044.

Mas­ki­suo­si­tus (kos­kee 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä)

– Ai­na jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja muis­sa jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä

– Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ha­keu­tu­vat hen­ki­löt mat­kal­la näyt­tee­not­toon ja en­nen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, jos on vält­tä­mä­tön syy liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la

– Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le kai­kes­sa po­ti­las­työs­sä. Suo­si­tus kos­kee myös po­ti­lai­ta, omai­sia, opis­ke­li­joi­ta ja vie­rai­li­joi­ta

– Ai­na jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, ku­ten päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa.

– Yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien ti­lois­sa, ku­ten kau­pois­sa ja pan­keis­sa.

– Toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sis­sa (mu­kaan lu­kien lu­kiot)

– Ylä­kou­luis­sa

– Työ­pai­koil­la si­sä­ti­lois­sa, jois­sa mas­kin käyt­tö on mah­dol­lis­ta

Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det

– Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia voi jär­jes­tää pie­ni­muo­toi­ses­ti hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia noudattaen (kaksikymmentä hen­keä).

Ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta

– Aikuisten harrasteryhmien toiminta lajiliittojen ja aluehallintoviraston ohjeiden mukaan mahdollistetaan

– Enimmäismäärä 20 henkilöä.

– Jakautuminen pienempiin ryhmiin mahdollisuuksien mukaan

– Hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia nou­da­te­taan

– Las­ten ja nuor­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta jat­kuu, ku­ten tä­hän­kin as­ti. Hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia nou­da­te­taan edel­leen.

Muu ryh­mä­toi­min­ta

– Ke­hi­tys­vam­mais­ten päi­vä­toi­min­ta se­kä so­siaa­li­sen kun­tou­tuk­sen ryh­mä­toi­min­ta ja työt­tö­mil­le tar­koi­tet­tu kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta voi jat­kaa toi­min­taan­sa. Toi­min­nas­sa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ta.

– Työl­li­syys­pal­ve­lui­den ak­ti­voin­ti­ryh­mät voi­vat jat­kaa toi­min­taan­sa. Toi­min­nas­sa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ta.

– MU­KA­NA-hank­keen ryh­mät voi­vat pa­la­ta lä­hi­ta­paa­mi­siin. Ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

– Nuor­ten työ­pa­jan kokoontumisissa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

– Et­si­vän nuo­ri­so­työn ryh­mät jatkavat toi­min­taan­sa. Ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

– Ikään­ty­nei­den ryh­mä­toi­min­ta jatkuu. Ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

Ikään­ty­neet ja ris­ki­ryh­mät

– Vie­rai­lu­ja tu­lee tois­tai­sek­si mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vält­tää Jout­sen­ko­dis­sa, yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den asu­mis­pal­ve­luis­sa ja hoi­vayk­si­köis­sä. Myös vie­rai­lu­ja ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­tol­la tu­lee vält­tää.

– Jul­ki­set ja yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat jat­ka­vat omas­sa toi­min­nas­saan te­hos­tet­tu­ja suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä, joil­la var­mis­te­taan kor­kean sai­ras­tu­mis­ris­kin ryh­mien suo­jaa­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta. Toi­men­pi­teis­sä nou­da­te­taan THL:n oh­jeis­tus­ta.

– Ris­ki­ryh­mä­läi­set tu­lee huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja va­ro­toi­mia nou­dat­taen.

Var­hais­kas­va­tus ja pe­ru­so­pe­tus

– Toi­min­ta jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia nou­dat­taen, ja suo­si­tuk­set kai­kes­sa toi­min­nas­sa huo­mioi­den.

Li­min­gan lu­kio

– Li­min­gan lu­kio jat­kaa lä­hio­pe­tuk­ses­sa.

– Limingan lukion ylioppilasjuhlat ylioppilaille ja koulun henkilökunnalle järjestetään Limingan kirkossa koronaturvallisuus huomioiden. Tilaisuus striimataan kotijoukoille katsottavaksi.

Etä­työ­suo­si­tus ja etä­ko­kous­käy­tän­nöt

– Kaik­ki työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät etä­työs­sä mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti.

– Hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti etä­ko­kous­käy­tän­tö­jä työ­paik­ko­jen, luot­ta­mus­hen­ki­lö­toi­min­nan ja va­paa-ajan ko­kouk­sis­sa.

– Luottamustoimielimet voivat kokoontua, mutta hyödynnetään myös etäkokouskäytäntöjä. Kokoontumisissa nou­da­te­taan hy­gie­nia-, etäi­syys- ja mas­ki­suo­si­tuk­sia se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

Ra­vit­se­mus­liik­keet

– Val­tio­neu­vos­to päät­tää ra­vit­se­mus­liik­kei­tä kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

– Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Li­min­gas­sa hy­vin. Ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä tie­do­te­taan erik­seen ai­na tar­peen vaa­ties­sa.

Li­min­gan kun­ta vies­tii tar­vit­taes­sa uu­sis­ta ko­ro­na­toi­mis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen yk­si­tyis­koh­tai­sem­min kun­ta­lai­sil­le se­kä si­dos­ryh­mil­le eri tie­do­tus­ka­na­via hyö­dyn­täen.