Rokotetta täytetään lääkepullosta.

Koronarokotteita saavat nyt yli 40-vuotiaat

Ajan ro­ko­tuk­seen voi­vat va­ra­ta kaik­ki 40-vuo­tiaat ja si­tä van­hem­mat hen­ki­löt se­kä 16–39-vuo­tiaat en­sim­mäi­seen ja 18–39-vuo­tiaat toi­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) on päät­tä­nyt, et­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­la voi­daan jat­kaa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä maa­nan­tais­ta 29.3. al­kaen. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) on päät­tä­nyt, et­tä mi­kä­li Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tet­ta saa­nut hen­ki­lö ei ha­lua ot­taa tois­ta Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tean­nos­ta, hän voi ha­lu­tes­saan saa­da nyt mR­NA ro­kot­teen.

65 vuot­ta täyt­tä­nyt voi va­li­ta ro­ko­tus­sar­jaa aloi­tet­taes­sa, an­ne­taan­ko hä­nel­le mR­NA- ro­ko­tet­ta eli Bion­tech-Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-ro­ko­tet­ta vai Ast­ra­Ze­ne­can ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tet­ta­van ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta va­li­ta, kum­paa Suo­mes­sa käy­tet­tä­vää mR­NA-ro­ko­tet­ta ro­ko­tuk­ses­sa käy­te­tään. Jos haluat valita joko mRNA-rokotteen tai AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen, asiasta tulee mainita jo ajanvarauksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa, että rokotuspisteessä on saatavilla toivomaasi rokotetta.

Ai­ko­ja an­ne­taan vain ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le. Mi­kä­li et kuu­lu edel­lä mai­nit­tui­hin ryh­miin, pyy­däm­me, et­tä malt­tai­sit odot­taa vuo­roa­si et­kä vie­lä soit­ta­si ajan­va­raus­nu­me­roon, jot­ta pal­ve­lu ei ruuh­kau­tui­si. Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi va­ra­ta pu­he­li­mit­se vain ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­nu­me­ros­ta.

 • Ajan­va­rauk­set ro­ko­tuk­siin nu­me­ros­ta 08 5587 3890. Kuun­te­le tie­do­te ja va­lit­se ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.
 • Soi­tam­me ta­kai­sin muu­ta­man ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Mi­kä­li em­me ole saa­neet asiak­kaa­seen yh­teyt­tä kah­des­ta soit­toy­ri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta, asiak­kaan tu­lee jät­tää uu­si soit­to­pyyn­tö ajan­va­raus­nu­me­roon.
 • Ro­ko­te­pai­kal­le on hy­vä ot­taa mu­kaan hen­ki­löl­li­syy­den var­men­ta­mis­ta var­ten ke­la tai vas­taa­va hen­ki­lö­kort­ti
 • Te­hos­te­ro­ko­te­mää­rät jae­taan kun­tiin en­sim­mäi­sen ro­ko­tea­jan­koh­dan pe­rus­teel­la, jo­ten suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä tois­ta ro­ko­tus­ta var­ten an­ne­tun ajan. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ro­ko­te­pai­kal­le es­ty­mi­ses­tä il­moi­te­taan pu­he­li­mit­se ajan­va­raus­nu­me­roon.

Taus­ta­sai­rau­det on jaet­tu kah­teen ryh­mään

Ryh­mä 1: 16–69-vuo­tiaat, joil­la on vai­keal­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la

 • Elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to
 • Ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti
 • Vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö
 • Vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus
 • Vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus (ei ast­ma)
 • Lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes
 • Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set)

Ryh­mä 2: 16–69-vuo­tiaat, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la