Pariskunta seisoo ilta-auringossa lapsi sylissä.

Liminkalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja arkeensa

Liminkalaisilta pyydettiin toukokuussa vastauksia POPsote-hankkeen laatimaan Minun elämäni ja arkeni -kyselyyn. Huikeat 854 kuntalaista osallistui kyselyyn, minkä ansiosta Limingan vastausprosentti oli koko Pohjois-Pohjanmaa korkein. Erityisen hienoa oli se, että Suomen nuorimman kunnan nuori väestö vastasi kyselyyn ahkerasti: yli puolet vastaajista oli alle 18-vuotiaita!

Kuntalaisilta kyseltiin, miten tyytyväisiä he olivat elämänsä eri osa-alueisiin, kuten omaan elämään ja arkeen kokonaisuutena, kykyyn käyttää etäpalveluita, avun ja palvelun saantiin, työhön, ihmissuhteisiin sekä taloudelliseen toimeentuloon. Kaikkein tyytyväisimpiä kuntalaiset olivat vastausten perustella kykyynsä käyttää etäpalveluita, kuten sanomalehden lukemiseen verkossa tai ystävän kanssa etäyhteydellä keskusteluun. Eniten tyytymättömyyttä oli työhön, mutta tämänkin kysymyksen kohdalla erittäin huonoksi tilanteensa arvioivia oli alle kymmenen prosenttia. Vastausten perusteella liminkalaiset olivat yleisesti tyytyväisiä elämäänsä ja arkeensa, sillä vastauksissa painottuivat erittäin hyvät ja hyvät arviot.

– Liminkalaisista vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että heidän arkensa ja elämänsä on riittävän hyvää, eivätkä he kaivanneet muutoksia, kertoo sivistysjohtaja Päivi Mäki.

– Muutosta kaipaavista henkilöistä suurin osa kertoi kaipaavansa muutosta ihmissuhteisiin. Seuraavaksi yleisimpiä vastauksia olivat mielen hyvinvointi, elintavat ja harrastukset.

Kuntalaisia pyydettiin myös valitsemaan yhdestä kolmeen vaihtoehtoa, joihin Limingan kunnan tulisi erityisesti panostaa tulevina vuosina asukkaidensa hyvinvoinnin tukemiseksi. Eniten kannatusta saivat harrastukset, asuntojen lähiympäristöt sekä vapaa-aika.

– Valintojen sanallisissa perusteluissa oli toivottu useampaan otteeseen uimahallia Liminkaan sekä erityisesti nuoriin kohdistuvien mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta. Jälkimmäiseen on jo panostettukin palkkaamalla kouluille erityissosiaaliohjaaja eli koulukoutsi. Kouluille on viety nuorisotyötä koulunuorisotyöntekijän muodossa, sekä hyödynnetty hankerahaa oppilashuollon henkilöstöresurssin lisäämiseen. Lisäksi kuntaan on saatu neljäs koulukuraattori ja lisäresurssia koulupsykologipalveluihin.

Kyselyn tulosten perusteella kuntalaiset kokevat fyysisen terveytensä hyväksi ja arkensa sujuvaksi. Mielen hyvinvoinnissa esiin nousivat stressiin ja masennukseen liittyvät haasteet. Nuorten päihteiden käytöstä oltiin huolissaan ja nuorille toivottiin myös lisää vapaa-ajanviettopaikkoja.

Kyselyn tulosten innoittamina luottamushenkilöt ja kunnan johto tuovat strategiauudistukseen tavoitteen, että jokaisella liminkalaisella on vähintään yksi harrastus ja yksi ystävä.

Tutustu kyselyn tulokseen tarkemmin tästä.