Työelämän luovuusloikkia

Pikkuduunia-hankkeessa on kevään 2021 ajan tehty luovia kokeiluja luovassa tiimissä yhdessä uuden työn muotoilija, taiteen tekijä ja kehittäjä Pauliina Lapin kanssa.

Johanna: Muistatteko mistä kaikki sai alkunsa? Lähdimme etsimään uusia luovia ratkaisuja koronapandemian keskellä. Pikkuduunia-hankkeen palvelujen lähtökohtana on ollut ihmisten kohtaaminen matalalla kynnyksellä, mutta emme ole voineet tavata ihmisiä normaaliin tapaan.

Kaisa: Iso osa hanketta on tosiaankin työnhakijoiden ja yrittäjien kasvotusten tapaaminen. Työnhakijoiden kanssa tapaamisessa tutustutaan ja pyritään näkemään hakijan kokonaistilanne, sekä tiedustellaan toiveita tulevia pikkuduuneja ajatellen. Koronan kurittaessa totuttuja toimintatapoja ei voinut tehdä, joten tällä kokeilulla haluttiin luoda uusia tapoja kohdata työnhakijoita.

Pauliina: Yhtenä kokeiluna oli miten työstä tehdään taidetta ja taiteesta työtä. Ajattelen, että taide kuuluu kaikille ja aikuinen voi olla oman arkensa muotoilija.

Johanna: Yhdessä lähdimme miettimään miten työtä ja arkea muotoillaan taiteen keinoin ja kuinka voisimme uusilla tavoilla kohdata ihmisiä myös verkossa.

Esimerkkejä luovista kokeiluista verkossa
Pik­ku­duu­nin Tee työ­tä tai­dois­ta­si -pop upis­sa kes­kus­tel­tiin työe­lä­män muu­tok­ses­ta, ke­vy­ty­rit­tä­jyy­des­tä ja sen mo­nis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ver­kos­sa ja li­ve­nä. Luo­va tii­mi tes­ta­si myös eri­lai­sia verk­koa­lus­to­ja ja ko­kei­li uu­sia ta­po­ja ma­dal­taa osal­lis­tu­mi­sen kyn­nys­tä esi­mer­kik­si lei­kin ja luo­vuu­den kei­noin.

Luovasti verkossa -kokeiluja

Pikkuduunia Porinat, Pikkuduunia Paussi ja Pikkuduunia Pop up ovat esimerkkejä ketteristä kokeiluista, joita tehtiin luovasti verkossa. Kokeilujen tavoitteena oli osallistaa ja innostaa ihmisiä mukaan toimintaan, mutta myös tehdä työn uusia muotoja tutuksi. Yhdessä pohdittiin minkälaisia taitoja ja asennetta muuttuvassa työelämässä tarvitaan.

Kaisa: Emme ole tavoittaneet ihmisiä verkon kautta kovin hyvin. Hankkeessa tavoittelemme meille entuudestaan vieraita ihmisiä ja etänä työskentely voi olla haastavaa tuttujenkin asiakkaiden kanssa. Monesti työnhakijalla menee tapaamisessa aikaa ennen kuin hän uskaltautuu todella haaveilemaan ja kertomaan rohkeistakin toiveista pikkuduuneja kohtaa.

Johanna: Kyllä. Miten hyvin some ja verkko lopulta mahdollistavat aidon kohtaamisen ja missä kulkevat verkkokohtaamisten rajat ja rajoitteet?

Pauliina: Minusta on tullut aika kriittinen somea kohtaan. Digitaalisuuden tulisi antaa lisäarvoa työskentelyyn. Sitä kehitetään vain ja ainoastaan yhteistyöllä, vastuullisesti.

Kaisa: Työnhakijoilla voi olla iso kynnys lähteä mukaan verkossa tapahtuvaan toimintaan, ei välttämättä ole riittäviä digitaitoja, välineitä tai rohkeutta avata kamera ja tulla esiin omilla kasvoillaan.

Pauliina: Taidelähtöiset menetelmät voivat olla tässä avuksi. Niiden keinoin johdatellaan vuorovaikutukseen verkossa.

Kaisa: Näiden kokeilujen myötä on ollut mahdollista turvallisesti kokeilla ja oppia uutta.

 

Luovuus on tärkeä työelämätaito

Johanna: Aina ei kaikki ole mennyt putkeen. Yhteydet ovat välillä katkeilleet. Kamera on kuvannut väärää kohtaa. Uudet kokeilut verkossa ovat vaatineet myös rohkeutta. Välillä on pitänyt astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Pauliina: Minulle tämä on vain yksinkertaisesti rohkeutta tehdä toisin ja olla luova, kokeilla ja epäonnistuakin. On tarvittu myös kärsivällisyyttä ja taitoa ymmärtää prosessimaista työtapaa.

Kaisa: Tässä on oppinut hurjasti myös itsestä, sietämään epävarmuutta ja tökkiviä yhteyksiä, sitä ettei asiat menekään suunnitelmien mukaan vaan nopeasti hetkessä joudutaan keksimään uusia toimintatapoja ja keinoja luovia eteenpäin tilanteesta.

Johanna: Eivätkö nämä ole juuri sellaisia taitoja ja asennetta mitä muuttuvassa työelämässä tarvitaan? Luovuus on yksi tärkeä työelämätaito.

 

Edit - kohti uutta työtä -valmennuksen esite
Edit – Kohti uutta työtä -verkkovalmennuksessa lähdimme yhdessä miettimään, miltä maailma näyttää, kun uskalletaan katsoa asioita uudesta näkökulmasta.

 

Kaisa: Jotenkin tuntuu, että tässä hommassa on kaikki ollut vähän päälaellaan. Kaikki on ollut mahdollista kyseenalaistaa. Idea on voinut tuntua rohkealta, mutta kun on päästy kokeilemaan, se on ollut vieläkin rohkeampaa ja kokeilevampaa.

Pauliina: Ilmavista kärrynpyöristä on ollut kiva tulla seisomaan tukevasti kahdelle jalalle tuottamaan uutta tietoa ja yhteistä ymmärrystä tiimissä.

Johanna: Minusta meidän tiimissä on alusta asti ollut hienoa valmius avoimesti jakaa ja kuulla toisen ajatuksia sekä rohkeus kokeilla uutta. Oli inspiroivaa päästä yhdessä ideoimaan ketteriä kokeiluja. Tässä tiimissä on saanut heittäytyä luovuuteen!

Pauliina: Mitä on luovuus? Mihin me tarvitsemme luovuutta?

Johanna: Minulle luovuus on uteliaisuutta ja avoimuutta uudelle, kykyä katsoa asioita uudesta näkökulmasta.

Kaisa: Luovuus on elämää, minusta ei välttämättä tarvitse erikseen ajattelemalla ajatella olevansa luova. Toki joskus voi tehdä niitä luovia kokeiluja, jolloin vaikka tekeekin päivittäisen lenkin eri reittiä, tai syökin aamupuuron sijaan muroja.

Johanna: Tehdä arjessa asioita toisin.

Pauliina: Minulle luovuus on arjen koreografiaa, joka kuuluu kaikille. Minulle on ollut merkityksellistä, että olen saanut teiltä Kaisa ja Johanna rohkaisua ehdottaa ja tehdä luovia kokeiluja yhdessä. Rohkea kokeilu voi myös epäonnistua tai ei aina tuota toivottua tulosta. Epäonnistumisen pelko estää luovuutta ja innovaatioiden syntymistä.

Johanna: Niin, luovassa työssä ja kokeiltaessa uutta täytyy uskaltaa myös epäonnistua. Kokeilu on epäonnistunut vain jos siitä ei opita mitään.

 

Elävä CV ja luovuuden voima

Pikkuduunissa pilotoitiin Elävä CV, joka on eri elämänvaiheessa oleville työnhakijoille suunnattu uudenlainen valmennus. MoWeArt-yhteisössä kehitetyssä konseptissa oma historia ja elämänkokemus muuttuu tarinaksi ja liikkeeksi.

Pauliina: Lähestymistapa muistuttaa Hans Gadamerin dialogipeliä. Siinä aito kohtaaminen, myötätunto ja rohkeus nähdä asiat toisin kuljettaa peliä eteenpäin. Tavoitteena ei ole voitto, vaan kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen. Toisen aito kohtaaminen.

Johanna: Elävässä CV:ssä toteutui kauniisti kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tulemisen merkitys ei pelkästään työttömänä työnhakijana vaan kokonaisena ihmisenä, jolla on oma tarinansa kerrottavana.

Tästä linkistä pääset katsomaan katkelman erään Elävän CV:n valmistamisprosessista. Jokainen Elävä CV on kuitenkin erilainen ja omanlaisensa – kuten me ihmisetkin!

”Juuri tällaista tarvittaisiin paljon paljon lisää: Ihmisten rohkaisua löytämään ja näyttämään kykynsä. Ja tällaista asennetta kohtaamiseen, arvostusta ja kunnioitusta työttömän elämäntilannetta ja ihmisyyttä kohtaan.” (Osallistujapalaute)

Pauliina: Mikä on se luovuuden voima, mitä ihmettä siinä tapahtuu? Kun lähdetään kokemukseen tai performanssiin ja annetaan sen viedä ja sitten katsotaan mihin se vie. Mutta kokemus ja hiljainen tieto on vaikeasti sanallistettavaa.

Kaisa: Ymmärrän nyt paremmin luovan työn tekijöitä ja sitä miten vaikea luovaa prosessia on sanoittaa. Haluammeko keskittyä läsnäoloon ja ainutkertaisuuteen vai tarjota kaikille kaikkea?

Pauliina: Kuinka arvokas on se yksikin ihminen… Ei ole väliä minkälaista työtä tekee, jos työstä ja työtehtävistä saa tehdä itselle merkityksellistä. Saa kehittää itseään työssä.

Johanna: “Kukaan muu ei voi olla niin kuin sä vain…”, kuten Pikkuduunin kevätretkellä laulettiin. Nämä ovat ainutkertaisia kokemuksia, jotka säilyvät mielessä ja sydämessä.

 

Kohti tulevaisuuden työtä

Luovassa tiimissä ja yhdessä osallistujien kanssa jaettiin kokemuksia ja käytiin antoisia keskusteluja työstä, työelämän muutoksesta, elämästä ja ihmisyydestä.

Johanna: Yhteiset keskustelumme ovat vahvistaneet tunnetta siitä, että olemme Pikkuduunissa tärkeiden ja merkityksellisten asioiden äärellä tässä ajassa, mukana muutoksessa ja viemässä muutosta eteenpäin.

Kaisa: Monet työnhakijat ovat valmiita työskentelemään pikkuduunareina, ja kotitaloudet ja yrittäjät valmiita palkkaamaan pikkuduunarin. Kuitenkaan rakenteet eivät ole vielä kaikilta osin valmiita uusimuotoiseen työhön.

Pauliina: Uuden työn muotoilijana ja taiteen tekijänä ja kehittäjänä Pikkuduunia-hanke on mahdollistanut upean näköalapaikan yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan mahdollisuuksista edistää työllistymistä moniammatillisessa yhteistyössä win-win periaatteella. Yhdessä voimme olla enemmän!

 

Yhteisen työn unelmointia ja suunnittelua syksyllä 2020.

 

Tässä blogissa keskustelivat: Kaisa Uusimäki, Johanna Aromaa ja Pauliina Lappi. Laulun sanat: Kaisu Maaria Leinonen.