Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Elokuun alussa (1.8.2021) astui voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Myös mitoituksesta poikkeamista koskevaa pykälää (36 §) tarkennettiin. Ilmoitusvelvollisuudesta on lisätty kaksi uutta pykälää varhaiskasvatuslakiin: 57 a § Varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ja 57 b § Toimenpiteet ilmoituksen johdosta.

Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulevat nopeasti tietoon ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämää tai tuottamaa päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös avointa varhaiskasvatustoimintaa siltä osin, kun toiminnassa on noudatettava varhaiskasvatuslakia. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee myös päiväkodissa järjestettävää esiopetusta soveltuvin osin.

Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.