Hankeasiantuntija Laura Kelhä.

Liminka-blogi: Terveisiä Kestävän kehityksen Liminka -ohjelmatyöryhmästä!

Kestävän kehityksen Liminka -työryhmä on aloittanut työnsä toukokuun alussa ja tämän jälkeen olemme kokoontuneet neljä kertaa. Työryhmälle asetettu tavoite on ”valmistella päätöksentekoon Limingan kestävän kehityksen toimenpiteitä huomioiden ilmastoasiat”. Olemme itse puhuneet Limingan ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisesta.

Limingassa ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisen kanssa ollaan varsin hyvään aikaan liikkeellä, sillä syksyllä 2021 hallitus linjasi budjettineuvotteluissaan, että ilmastolakiin lisätään velvoite kunnille, seuduille tai maakunnille laatia ilmastosuunnitelma. Tällä on suoria vaikutuksia kuntien toimintaan ja on hyvä, että olemme tässä työssä jo hyvässä vauhdissa. Alueellisesti ilmastotavoitteista on linjattu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastotiekartassa. Tiekartta linjaa maakunnan ilmastotyön kärkiteemat. Kunnassa tavoite onkin nyt tarkentaa ilmasto- ja ympäristötyön tavoitteita kunnalliselle tasolle – huomioiden kuitenkin maakunnalliset ja kansalliset tavoitteet.

Alueellisesti ilmastotavoitteista on linjattu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastotiekartassa.

Tähän mennessä työskentelymme on ollut erilaisten asioiden selvittelyä sekä kokonaiskuvan muodostamista siitä, millä tasolla ilmasto- ja luontotyö Limingassa tällä hetkellä on. Olemme kuulleet päästölaskennasta yleisesti, Limingan päästöistä ja siitä, mistä ne aiheutuvat. Samoin olemme etsineet muiden kuntien esimerkkejä. Olemme toteuttaneet kuntalaiskyselyn ja kuulleet kyselyn tuloksista (näistä lisää myöhemmin). Kokonaiskuvan muodostaminen on tärkeää, sillä vain siten voimme ehdottaa toimenpiteitä tulevaisuudelle. Keskusteluja on käyty työryhmässä hyvässä hengessä ja uskon, että saamme kasaan varsin hyvän ja Limingan näkököisen ilmasto- ja ympäristöohjelman!

Työryhmän työskentelyn tueksi olemme iloksemme saaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoitusta TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka -hankkeelle. Hankkeen avulla saamme laajan ja monipuolisen tausta-aineiston valmistelun tueksi. Hankkeen kautta kumppaniksemme olemme saaneet Afry Finland Oy:n, joka vastaa muun muassa päästölaskelmien tekemisestä, luontotyyppien kartoituksesta, Limingan ilmastohaavoittuvaisuuksien määrittelystä, ilmastonmuutokseen varautumisen teemasta sekä lopulta asiantuntijat tekevät ehdotuksia toimenpidesuosituksista sekä niiden vaikutuksista päästöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Saamme suosituksia verrattuna kansalliseen hiilineutraalisuustavoitteeseen ja myös tavoitetasoon, joka olisi kansallista tavoitetta korkeampi.

Näiden tietojen perusteella ohjelmatyöryhmä voi nostaa lopulliseen ilmasto- ja ympäristöohjelmaan toimenpiteitä – sekä tehdä tarvittavia lisäyksiä myös meidän omien keskusteluiden ja havaintojen perusteella. Koen, että hanke on tuonut (ja tulee erityisesti jatkossa tuomaan) lisäarvoa työryhmän työskentelyyn tuomalla korkeaa osaamista aiheen ympäriltä. Samaan aikaan työryhmän työskentely on ohjannut hyvin hankkeen ja konsultin työskentelyä.

Tavoitteena on osallistaa kaikki yläkoulun ja lukion vuosiluokat työhön.

Loppuvuosi 2022 kuluu niin ikään mielenkiintoisissa merkeissä. Marraskuun alkupuolella työstämme ilmasto- ja ympäristöteemaa yhteistyössä Limingan lukion sekä Tupoksen ja Liminganlahden koulujen yläkoululaisten kanssa. Tavoitteena on osallistaa kaikki yläkoulun ja lukion vuosiluokat työhön. Suunnittelu nuorten osallistamiseksi on aloitettu yhteistyössä koulujen rehtoreiden kanssa. Työryhmä on ollut hyvin yksimielinen siitä, että nuorten ääni on tärkeä ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisessa – heitähän suunnitelmissa puhuttava tulevaisuus ennen kaikkea koskee.

Marraskuun loppupuolella työryhmä ja TUIKE-hanke järjestävät yhdessä osallistamisillan, johon kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet kuntalaiset, maanomistajat, yritykset ja yhdistykset mukaan miettimään minkälaisia toimenpiteitä Limingassa tulisi ilmasto- ja ympäristöohjelmaan nostaa. Seuraa siis kunnan verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia!

Seuraavassa blogikirjoituksessa kerron tarkemmin työryhmän vierailusta Limingan Ekokortteliin. Lupaan myös kertoa, miten patterit ja biojäte liittyvät toisiinsa.

Kirjoittaja on Limingassa työskentelevä hankeasiantuntija Laura Kelhä, jonka työpäivät täyttyvät erilaisten kehittämisprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Laura on intohimoinen kierrättäjä, kirpparihaukka ja ilmastoasiat ovat muutenkin sydäntä lähellä. Työn ilmasto-ohjelman parissa hän tuntee merkitykselliseksi.