Majakkaseura vierailee syyslomalla kirjastossa

Suo­men Ma­jak­ka­seu­ra läh­tee syys­kier­tueel­le vauh­dik­kaas­ti pan­de­mian nyt hel­li­tet­tyä. Yh­des­sä kump­pa­nei­dem­me kans­sa luom­me kat­ta­van ja kiin­nos­ta­van kier­tueen!

Li­min­gan kir­jas­tos­sa torstaina 28.10. klo 18.30 alkaen oh­jel­ma­na on:
Poh­joi­sen me­ri­merk­kien his­to­riaa
Ku­vae­si­tys Pe­rä­me­ren ai­nut­laa­tui­sis­ta ma­ja­kois­ta ja poo­keis­ta nel­jäl­lä vuo­si­sa­dal­la se­kä ret­kis­tä näi­hin koh­tei­siin ke­säl­lä 2021
Bengts­kä­rin ta­ri­na
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Bengts­kä­rin ma­ja­kan kieh­to­vas­ta ja traa­gi­ses­ta his­to­rias­ta se­kä ny­ky­päi­väs­tä. Elo­ku­va si­säl­tää run­saas­ti en­nen nä­ke­mä­tön­tä fil­mi­ma­te­riaa­lia.
Mat­ka­ni ma­ja­kal­le
In­nos­ta­va ly­hy­te­lo­ku­va suo­ma­lai­sis­ta ma­jak­ka­har­ras­ta­jis­ta ja hei­dän ret­kis­tään Suo­men, Is­lan­nin, Ir­lan­nin ja Rans­kan ma­ja­koil­le.

Ti­lai­suu­des­sa myyn­nis­sä Ma­jak­ka­seu­ran tuot­tei­ta
(Ma­jak­ka­ka­len­te­ri 2022, kir­ja ”Itä­me­ren ma­ja­kat”, t-pai­to­ja, DVD-elo­ku­via ym.)

Ti­lai­suus on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton.
Ter­ve­tu­loa!