Ajankohtaista tietoa koronasta: altistuskaranteeniin kuusi, rokotukset etenevät seuraavaan ikäryhmään

Li­min­gan­ lu­kiossa on il­men­nyt ko­ro­na-tartunta ku­lu­neel­la vii­kol­la (vko 18). Jäl­ji­tys on teh­ty ja al­tis­tu­nei­siin on ol­tu yh­tey­des­sä ter­veys­vi­ra­no­mais­ten toi­mes­ta, ker­too joh­ta­va lää­kä­ri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi.

– Altistuskaranteeniin on määrätty yhteensä kuusi henkilöä. Ka­ran­tee­nil­la py­ri­tään eh­käi­se­mään ko­ro­nan le­viä­mis­tä.

Al­tis­tu­nei­den per­heen­jä­se­net voi­vat käy­dä nor­maa­lis­ti päi­vä­hoi­dos­sa, kou­lus­sa ja töis­sä.

– Huo­leh­ti­kaa kä­si­hy­gie­nias­ta, muis­ta­kaa mas­ki­suo­si­tus ja tur­va­vä­lit. Tark­kail­kaa oi­rei­ta ja ha­keu­tu­kaa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tei­hin ko­ti­kun­nas­san­ne, Sa­ra­jär­vi muis­tut­taa.

Koronarokotukset etenevät

– Tehosterokotemäärät jaetaan kuntiin ensimmäisen rokoteajankohdan perusteella, joten suosittelemme käyttämään ensimmäisen rokotuksen yhteydessä toista rokotusta varten annetun ajan, kertoo palveluesimies Outi Kokko.

Sairaustapauksissa rokotepaikalle estymisestä ilmoitetaan puhelimitse ajanvarausnumeroon: 08 5587 3890.

– Ajan koronarokotukseen voivat nyt varata 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ro­ko­tu­sa­jan voi­vat va­ra­ta myös 16–44-vuo­tiaat en­sim­mäi­seen ja toi­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt

Ro­ko­te­pai­kal­le on hy­vä ot­taa mu­kaan hen­ki­löl­li­syy­den var­men­ta­mis­ta var­ten ke­la tai vas­taa­va hen­ki­lö­kort­ti.

Oh­jeet ajan­va­rauk­seen:

  • Ajan­va­rauk­set ro­ko­tuk­siin nu­me­ros­ta 08 5587 3890. Kuun­te­le tie­do­te ja va­lit­se ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.
  • Soi­tam­me ta­kai­sin muu­ta­man ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Mi­kä­li em­me ole saa­neet asiak­kaa­seen yh­teyt­tä kah­des­ta soit­toy­ri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta, asiak­kaan tu­lee jät­tää uu­si soit­to­pyyn­tö ajan­va­raus­nu­me­roon.

Ris­ki­ryh­mät:

Ryh­mä 1: 16-69-vuo­tiaat, joil­la on vai­keal­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la

  • Elin­siir­to tai kan­ta­so­lu­siir­to
  • Ak­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti
  • Vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö
  • Vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus
  • Vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus (ei ast­ma)
  • Lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes
  • Dow­nin oi­reyh­ty­mä (ai­kui­set)

Ryh­mä 2: 16-69-vuo­tiaat, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus tai ti­la