Kokouskuva Liminka-logolla

Kunnanhallitus päätti ottaa tuumaustauon uuden päiväkodin hankinnassa

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan, että uuden päiväkodin hankintaprosessi keskeytetään, koska ilmoitusmenettelyyn on ilmoittautunut vain yksi tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen.

– Tämän vuoksi kunnanhallitus katsoi, ettei kunta voi suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien suhteen. Hankinnan uudelleen käynnistämiseen palataan loppukesästä. Kunnassa kartoitetaan eri vaihtoehtoja mahdollisia hoitopaikkatarpeita varten, koska rakentamisen aikataulu tulee viivästymään.

Kunnanhallitus sai käsiteltäväkseen Limingan kunnan Fiksun liikkumisen suunnitelman, joka on jatkoa vuonna 2017 tehdylle suunnitelmalle. Suunnitelman teossa on osallistettu laajasti kuntalaisia ja suunnitelma tuleekin kuntalaisten nähtäville kunnan kotisivuille.

– Suunnitelman sisältämistä konkreettisista toimenpiteistä päätetään kunnassa erikseen, mutta suunnitelma mahdollistaa valtionavustusten hakemisen Traficomilta.

Kunnanhallitus hyväksyi niin ikään tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2021–2025. Pöydällä oli myös maakauppoja ja Oulun seudun ympäristötoimelle annettiin kunnan lausunto Rantakylään suunnitteilla olevasta louhinta- ja murskaustoiminnasta.

Limingan kunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Limingan kunta on parhaillaan laatimassa Rantakylän alueelle osayleiskaavaa, jossa alueen tulevaa maankäyttöä suunnitellaan pitkällä aikavälillä. Kunnan ajatuksissa ei ole ollut kaavoittaa aluetta maanotto-ja louhostarkoituksiin. Oulun seudun yleiskaavassa 2020 alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Rantakylän alue on ainoa ja siten erittäin tärkeä pohjavesialue Limingan kunnan alueella. Kunnan omistama Limingan Vesihuolto Oy vastaa vesihuollosta ja yhtiöllä on Rantakylässä useita vedenottamoita. Kunnassa on välttämätön tarve saada lisää vettä ja löytää sopivia kaivojen paikkoja tuolta alueelta. Vedensaanti, laatu ja riittävyys ovat kriittisiä asioita Limingan kunnan vesihuollolle. Vaikka suunniteltu alue ei sijaitse varsinaisella pohjavesialueella, ei ole mahdollista vaarantaa yli 10.000 asukkaan vesihuoltoa. Suunnitellun louhoksen vaikutuksia vesihuoltoon ei voi varmuudella tietää eikä niitä voida ennakoida, jonka vuoksi lupaa ei tule myöntää.

Rantakylä on myös Limingan kunnan ainut ja tärkein virkistysalue. Alueella on mm kunnan ainut uimapaikka, hiihto- ja maastopyöräreitistöt, lasten hiihtorinne, frisbeegolfradat jne. Kunta on hankkinut 72 ha +24 ha maa-alueita virkistys- ja vesihuollon tarpeita ajatellen, ajatuksena turvata pohjavesialue ja mahdollistaa alueen virkistyskäyttö, mm lisäämällä ja laajentamalla ulkoilu- ja patikointireitistöjä. Suunnitellut virkistystoiminnot sijoittuvat juurikin suunnitellun louhoksen suuntaan, jossa kunta omistaa maita.

Suunniteltu louhos sijoittuisi lähimmillään noin 350 metrin etäisyydelle asutuksesta ja lähimmistä hiihto-ja fatbikereitistöistä. Tehtyjen meluselvitysten mukaan meluvaikutus ulottuu koko virkistysalueelle yli 45dB voimakkuudella ja osin yli 50 dB:n voimakkuudella. Vaikutusarviointi ei ole riittävän laaja, eikä vaikutuksia ole arvioitu lainkaan räjäytystilanteessa. Aineistossa ei ole myöskään luontoselvityksiä ja vaikutusarviointeja esim linnustoon ja alueen eläimistöön. Limingan kunta katsoo että mikäli lupaa ei voida evätä välittömästi tulee ennen päätöksentekoa edellyttää hankkeen osalta laajaa ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeelle esitetty päivittäinen toiminta-aika on liian laaja ja se tulisi rajata ja arvioida uudelleen.

Mikäli hanke vastoin kunnan kantaa saisi luvan, aloituslupaa ei tule myöntää ennen päätöksen lainvoimaisuutta.