Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Painuan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Painuan kanavan tuulivoimapuistohankkeessa on kyse enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisesta Painuan kanavan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan keskiosassa, noin 17 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta yksityisten maanomistajien mailla. Siikalatvan kuntaraja ulottuu lähimmillään noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. Hankevastaava on Prokon Wind Energy Finland Oy.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Painuan kanavan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta. YVA-ohjelman kuulutus on ollut nähtävillä 03.05.–02.06.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla ja hankkeen vaikutusalueen kuntien Kajaanin kaupungin sekä Limingan, Muhoksen, Siikalatvan, Utajärven ja Vaalan kuntien verkkosivuilla. Lisäksi 17.05.2021 järjestettiin Teamsissa kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa käsiteltiin yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyysi YVA-ohjelmaan lausuntoa yhteensä 56 taholta, ja Limingan kunta oli yksi kuultavista.

ELY esittää lausunnossaan muutamia seikkoja, jotka hankevastaavan tulee ottaa huomioon. Muutoin hankkeen vaikutusten arviointi voidaan toteuttaa arviointisuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Voit tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon Painuan kanavan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaan kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.